Boys B

Round 1 Round 2 Round 3
PNW Ravens  
February 20, 2024
48-43
PNW Ravens
February 22, 2024
42-48
Open Season
 4PF Elite
4PF Elite
February 27, 2024
38-31
February 20, 2024
58-45
4PF Elite
 
Whatcom Wolfpack
 
 
 
 
 
 
 Cougar Junior Varsity Boys
  
 
 
 
 

Winner

4PF Elite